Kết nối với Tor

Nếu bạn đang có vấn đề kết nối, một thông báo lỗi có thể xuất hiện và bạn có thể lựa ra một chọn lựa để "sao chép nhật ký log Tor vào khay nhớ tạm". Sau đó dán nhật ký Log Tor vào một tập tin văn bản hoặc tài liệu khác.

Nếu bạn không nhìn thấy tuỳ chọn này và bạn đang mở trình duyệt Tor Browser, bạn có thể điều hướng tới menu hamburger ("≡"), sau đó nhấp vào "Cài đặt", và cuối cùng vào "Kết nối" trong thanh bên sidebar. Ở cuối trang, bên cạnh dòng chữ "Xem nhật ký Log Tor", nhấp vào nút "Xem nhật ký Log...".

Ngoài ra, trên GNU/Linux, để xem nhật ký log ngay trong terminal, hãy điều hướng đến thư mục trình duyệt Tor Browser và khởi chạy trình duyệt Tor Browser từ dòng lệnh command bằng cách chạy:

./start-tor-browser.desktop --verbose

hoặc để sao lưu nhật ký Log vào trong một tập tin (mặc định: tor-browser.log)

./start-tor-browser.desktop --log [file]

Bạn nên xem một trong các nhật ký Log lỗi phổ biến này (hãy tìm các dòng sau đây trong nhật ký Log Tor của bạn):

Lỗi Log thông dụng #1: Kết nối proxy thất bại

2017-10-29 09:23:40.800 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150
2017-10-29 09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 5%: Connecting to directory server
2017-10-29 09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 10%: Finishing handshake with directory server
2017-10-29 09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable to connect to xx..xxx..xxx.xx:xxxxx ("general SOCKS server failure")

Nếu bạn nhìn thấy các dòng như thế này trong nhật ký log Tor của bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang thất bại khi kết nối tới một proxy SOCKS. Nếu một proxy SOCKS được yêu cầu cho cài đặt mạng lưới của bạn, thì vui lòng chắc chắn rằng bạn đã nhập các chi tiết proxy của bạn một cách chính xác. Nếu một proxy SOCKS không được yêu cầu, hoặc bạn không chắc chắn, xin vui lòng thử kết nối tới mạng lưới Tor Network mà không có một proxy SOCKS.

Lỗi Log thông dụng #1: Không thể tiếp cận các rơ-le guard

11/1/2017 21:11:43 PM.500 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150
11/1/2017 21:11:44 PM.300 [NOTICE] Bootstrapped 80%: Connecting to the Tor network
11/1/2017 21:11:44 PM.300 [WARN] Failed to find node for hop 0 of our path. Discarding this circuit.
11/1/2017 21:11:44 PM.500 [NOTICE] Bootstrapped 85%: Finishing handshake with first hop
11/1/2017 21:11:45 PM.300 [WARN] Failed to find node for hop 0 of our path. Discarding this circuit.

Nếu bạn nhìn thấy những dòng như thế này trong nhật lý log Tor của bạn, điều đó có nghĩa là Tor của bạn đã thất bại khi kết nối tới nút giao node đầu tiên trong mạch nối Tor. Điều đó có thể nghĩa là bạn đang ở trên một mạng lưới bị kiểm duyệt.

Xin hãy thử kết nối với các cầu Bridge, và điều đó nên sửa chữa được vấn đề.

Lỗi Log thông dụng #3: Đã thất bại khi hoàn thành Xây dựng kết nối TLS (hoặc TLS handshake)

13-11-17 19:52:24.300 [NOTICE] Bootstrapped 10%: Finishing handshake with directory server 
13-11-17 19:53:49.300 [WARN] Problem bootstrapping. Stuck at 10%: Finishing handshake with directory server. (DONE; DONE; count 10; recommendation warn; host [host] at xxx.xxx.xxx.xx:xxx) 
13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 10 connections have failed: 
13-11-17 19:53:49.300 [WARN]  9 connections died in state handshaking (TLS) with SSL state SSLv2/v3 read server hello A in HANDSHAKE 
13-11-17 19:53:49.300 [WARN]  1 connections died in state connect()ing with SSL state (No SSL object)

Nếu bạn nhìn thấy các dòng như thế này trong nhật ký log Tor của bạn, điều đó có nghĩa là Tor đã thất bại khi hoàn thành một Xây dựng kết nối TLS (hoặc TLS handshake) với các quyền thư mục directory authorities. Sử dụng cầu Bridge sẽ rất có khả năng sửa điều này.

Lỗi Log thông dụng #4: Clock skew (Khác biệt thời gian)

19.11.2017 00:04:47.400 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150 
19.11.2017 00:04:48.000 [NOTICE] Bootstrapped 5%: Connecting to directory server 
19.11.2017 00:04:48.200 [NOTICE] Bootstrapped 10%: Finishing handshake with directory server 
19.11.2017 00:04:48.800 [WARN] Received NETINFO cell with skewed time (OR:xxx.xx.x.xx:xxxx): It seems that our clock is behind by 1 days, 0 hours, 1 minutes, or that theirs is ahead. Tor requires an accurate clock to work: please check your time, timezone, and date settings.

Nếu bạn nhìn thấy những dòng như thế này trong nhật ký log Tor của bạn, điều đó có nghĩa là đồng hồ hệ thống của bạn không chính xác. Xin hãy chắc chắn rằng đồng hồ của bạn được đặt một cách chuẩn xác, bao gồm cả múi giờ chính xác. Sau đó khởi động lại Tor.

Một trong những vấn đề phổ biến nhất gây ra các lỗi kết nối trong trình duyệt Tor Browser đó là đồng hồ hệ thống không chính xác. Xin vui lòng chắc chắn rằng đồng hồ hệ thống của bạn và múi giờ được đặt một cách chính xác. Nếu điều này không sửa chữa vấn đề, hãy xem trang Xử lý sự cố trong Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Tor Browser.

Các lỗi máy chủ Proxy có thể xảy ra vì một số lý do. Trong trường hợp bạn gặp lỗi này, bạn có thể thử một hoặc nhiều các biện pháp sau đây:

  • Nếu bạn có một chương trình chống vi-rút, nó có thể đang can thiệp vào dịch vụ Tor. Hãy tắt chống vi-rút đi và khởi động lại trình duyệt.
  • Bạn không nên di chuyển thư mục trình duyệt Tor Browser khỏi vị trí nguyên gốc của nó tới một vị trí khác. Nếu bạn đã thực hiện điều này, xin hãy đảo ngược thay đổi.
  • Bạn cũng nên kiểm tra cổng mà bạn đang kết nối cùng. Hãy thử một cổng khác với cái đang được sử dụng, ví dụ như 9050 hoặc 9150.
  • Khi tất cả những cái khác thất bại, hãy cài đặt lại trình duyệt. Lần này, hãy chắc chắn cài đặt trình duyệt Tor Browser trong một thư mục mới, không phải trên trình duyệt đã được cài đặt trước đó.

Nếu lỗi vẫn tồn tại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn không thể truy cập được dịch vụ onion mà bạn mong muốn, hãy bảo đảm rằng bạn đã nhập chính xác địa chỉ onion 56 ký tự; kể cả một lỗi sai nhỏ nhặt sẽ ngăn trình duyệt Tor Browser khỏi việc truy cập vào trang web. Nếu bạn vẫn không thể kết nối tới dịch vụ onion, xin vui lòng thử lại sau nhé. Có thể có một vấn đề trục trặc kết nối tạm thời, hoặc các điều hành viên trang web có thể đã cho phép nó được ngoại tuyến mà không báo trước.

Bạn cũng có thể bảo đảm chắc chắn rằng bạn có thể truy cập các dịch vụ onion khác bằng cách kết nối tới dịch vụ onion của DuckDuckGo.