bandwidth authority / quyền hạn băng thông

Để xác định thông lượng của rơ-le, các rơ-le đặc biệt được gọi là các bộ phận cơ quan quản lý băng thông thực hiện các phép đo định kỳ của rơ-le trong thoả thuận.