bandwidth authority / مرجع پهنای‌باند

برای مشخص کردن گذردهی یک رله، رله های خاص به نام مرجع های پهنای باند اندازه گیری های دوره ای از رله ها در اجماع انجام می‌دهند.