bandwidth authority / مرجع پهنای‌باند

برای تعیین گذرداد یک رله، رله‌های خاصی به نام مراجع پهنای‌باند، از طریق اجماع‏ اندازه‌گیری‌های دوره‌ای از رله‌ها انجام می‌دهند.