cryptographic signature / chữ ký mã hóa

Một chữ ký mã hóa chứng minh tính xác thực của một tin nhắn hoặc tập tin. Nó được tạo bởi người nắm giữ phần riêng tư của một cặp khóa key mã hoá khoá key công cộng và có thể được xác minh bởi khóa key công cộng tương ứng. Nếu bạn tải xuống phần mềm từ torproject.org, bạn sẽ thấy nó dưới dạng các tập tin chữ ký (.asc). Đây là các chữ ký PGP, để bạn có thể xác minh rằng tập tin bạn đã tải xuống chính xác là tập tin mà chúng tôi dự định để bạn lấy. Để biết thêm thông tin, hãy xem làm thế nào bạn có thể xác minh các chữ ký.