cryptographic signature / امضای رمزنگاشتی

امضای رمزنگاشتی صحت پیام یا فایل را تأیید می‌کند. این کلید را صاحب قسمت خصوصی جفت‌کلید رمزنگاری کلید عمومی ایجاد می‌کند و می‌تواند با کلید عمومی متناظر تأیید شود. اگر شما نرم‌افزار را از torproject.org بارگیری کنید، آن را در قالب فایل‌های امضا (asc.) خواهید یافت. این‌ها امضاهای PGP هستند، بنابراین شما می‌توانید تأیید کنید فایلی را که بارگیری کرده‌اید دقیقاً همان فایلی است که می‌خواستیم شما دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر، ببینید چگونه می‌توانید امضاها را وارسی کنید.