JavaScript / JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình mà các trang web sử dụng để cung cấp các yếu tố tương tác ví dụ như video, hoạt hình, âm thanh, và dòng thời gian trạng thái. Rất tiếc rằng, JavaScript có thể đồng thời kích hoạt các cuộc tấn công vào an ninh của trình duyệt web, mà có thể dẫn đến việc gỡ bỏ tính ẩn danh. Tiện ích extension mở rộng NoScript trong trình duyệt Tor Browser có thể được dùng để quản lý JavaScript trên các trang web khác nhau.