New Tor Circuit for this Site / Mạch nối Tor mới cho trang này

Tuỳ chọn này là hữu dụng nếu như đầu ra exit mà bạn đang sử dụng không thể kết nối tới trang web mà bạn yêu cầu, hoặc không thể tải nó một cách đúng đắn. Việc lựa chọn nó sẽ khiến cho tab hoặc cửa sổ hoạt động hiện tại bị tải lại trên một mạch nối Tor mới. Các tab và các cửa sổ mở khác từ cùng một trang web cũng sẽ sử dụng mạch nối mới một khi chúng được tải lại. Tuỳ chọn này không xoá bỏ đi bất kỳ thông tin cá nhân riêng tư nào hoặc huỷ liên kết hoạt động của bạn, nó cũng không ảnh hưởng đến các kết nối hiện tại của bạn tới các trang web khác.