New Tor Circuit for this Site / مدار Tor جدید برای این وب‌سایت

این گزینه در صورتی مفید است که خروجی مورد استفادهٔ شما قادر به اتصال به وب‌سایت مورد نظرتان نباشد، یا به‌درستی آن را بارگذاری نکند. انتخاب آن باعث می‌شود که زبانه یا پنجرهٔ فعال فعلی روی یک مدار Tor جدید مجدداً بارگذاری شود. دیگر زبانه‌ها و پنجره‌های باز از همان وب‌سایت نیز پس از بارگذاری مجدد از این مدار جدید استفاده خواهند کرد. این گزینه اطلاعات خصوصی را پاک و یا فعالیت شما را از هویتتان پیوندزدایی نمی‌کند و روی اتصال‌های فعلی شما به وب‌سایت‌های دیگر اثر نمی‌گذارد.