New Tor Circuit for this Site / شبکه جدید Tor برای این سایت

این گزینه زمانی مفید است که رله خروجی مورد استفاده شما قادر به وصل شدن به سایتی که می خواهید نیست، یا به درستی بارگذاری نمی شود. انتخاب آن باعث می شود که زبانه فعال فعلی یا پنجره مجدداً روی یک زنجیره جدید تور بارگذاری شود. دیگر زبانه های باز و پنجره ها از همان سایت از زنجیره جدید نیز پس از بارگذاری مجدد استفاده می کنند. این گزینه هیچ اطلاععات خصوصی را پاک نمی کند و پیوند فعالیت شما را از بین نمی برد، نه اتصال های فعلی شما به سایت های دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد.