self-authenticating address / địa chỉ tự xác thực

Định dạng địa chỉ chuyên biệt của địa chỉ onion là tự xác thực. Định dạng đảm bảo một cách tự động rằng địa chỉ onion được liên kết với khóa key được sử dụng để bảo vệ các kết nối đến trang web onion. Các tên miền domain internet thông thường yêu cầu chủ sở hữu trang web phải tin tưởng và được Cơ quan cấp chứng chỉ (CA) chấp thuận cho sự ràng buộc này, và chúng có thể bị CA cũng như nhiều bên khác chiếm quyền điều khiển.