self-authenticating address / نشانی خویش-اصالت‌سنج

قالب نشانی مخصوص نشانی‌های onion‏ خویش‌-اصالت‌سنج است. قالب به صورت خودکار تضمین می‌کند که نشانی onion به کلید مورد استفاده برای محافظت از اتصال‌ها به سایت onion‏ بسته است. نام‌های دامنهٔ اینترنتی عادی لازم دارند تا صاحبان سایت به یک مرجع صدور گواهی (CA) اعتماد کنند و مرجع آن‌ها را برای این بستگی تأیید کند. این دامنه‌ها همچنین مستعد سرقت‌شدن از سوی CA و معمولاً، عوامل متعدد دیگری نیز هستند.