self-authenticating address / نشانی خویش-اصالت‌سنج

قالب نشانی تخصیص‌یافته برای نشانی‌های onion‏ خود-اصالت‌سنج است. این قالب به صورت خودکار تضمین می‌کند که نشانی onion به کلید مورد استفاده پیوند خورده است تا از اتصال‌ها به سایت onion‏ محافظت کند. در مقابل نام‌های دامنهٔ اینترنتی عادی لازم دارند تا صاحبان سایت به یک مرجع صدور گواهی (CA) اعتماد کنند و مرجع، آن‌ها را برای این پیوندخوردگی (binding) تصدیق کند. این دامنه‌ها همچنین مستعد سرقت‌شدن از سوی CA و معمولاً، عوامل متعدد دیگری نیز هستند.