Chúng tôi chạy một hệ thống phát hiện kiểm duyệt dựa trên các bất thường, chúng theo soát số lượng người dùng ước lượng trên một chuỗi các ngày và tiên đoán số lượng người dùng vào các ngày tiếp theo. Nếu như con số thực tế là cao hơn hoặc thấp hơn, điều này có thể chỉ ra được một sự kiện kiểm duyệt khả dĩ hoặc phát hành kiểm duyệt. Để biết thêm các chi tiết, hãy xem báo cáo kỹ thuật của chúng tôi.