Cho những người dùng trực tiếp, chúng tôi bao gồm tất cả các thư mục mà chúng tôi đã không làm theo cách tiếp cận cũ. Chúng tôi cũng sử dụng các lịch sử mà chỉ chứa các byte được ghi vào để trả lời các yêu cầu thư mục, mà nó còn chính xác hơn cả khi sử dụng các lịch sử byte tổng quan.