Tập tin mà bạn tải xuống và chạy yêu cầu bạn cho một điểm đến. Nếu bạn không nhớ được điểm đến này là gì, rất có thể nó nằm trong thư mục tải xuống Downloads hoặc Desktop của bạn.

Cài đặt mặc định trong bộ cài đặt installer Windows đồng thời tạo ra một biểu tượng lối tắt shortcut cho bạn trên Desktop, mặc dù vậy hãy lưu ý rằng có thể bạn đã vô tình bỏ chọn đi lựa chọn tạo một shortcut.

Nếu bạn không thể tìm được nó ở trong một trong số các thư mục đó, hãy tải lại nó xuống lần nữa và xem trong cửa sổ prompt yêu cầu bạn chọn ra một thư mục để tải nó xuống vào đó. Hãy chọn một vị trí thư mục mà bạn sẽ nhớ được dễ dàng, và một khi việc tải xuống hoàn tất bạn sẽ thấy ở đó một thư mục trình duyệt Tor Browser.