Rất tiếc, một số trang web đưa ra các Captcha cho người dùng Tor, và chúng tôi không thể loại bỏ các Captcha khỏi các trang web. Điều tốt nhất để làm trong những trường hợp này đó là liên hệ với chủ sở hữu trang web, và thông tin cho họ rằng các Captcha của họ đang ngăn cản người dùng ,ví dụ như bạn, sử dụng các dịch vụ của họ.