Như đã đề cập bên trên, rất có khả năng việc một quan sát viên có thể xem đồng thời bạn và trang web đích đến hoặc nút giao thoát exit node Tor của bạn để khớp các thời gian tương quan lưu lượng traffic khi nó đi vào mạng lưới Tor Network và cũng như khi nó thoát ra. Tor không phòng vệ kháng lại một mô hình mối đe dọa như vậy.

Theo nghĩa hạn chế hơn, hãy lưu ý rằng nếu một cơ quan kiểm duyệt hoặc cơ quan thực thi pháp luật có khả năng quan sát cụ thể các bộ phận của mạng, thì họ có thể xác minh một nghi ngờ rằng bạn thường xuyên nói chuyện với bạn bè của mình bằng cách quan sát lưu lượng traffic truy cập ở cả hai đầu và tương quan thời gian của lưu lượng truy cập đó. Lại nữa, điều này chỉ hữu ích để xác minh rằng các bên đã nghi ngờ sẵn việc giao tiếp với một bên khác đang làm như vậy. Ở hầu hết các quốc gia, sự nghi ngờ cần thiết để có được một lệnh bắt giữ đã mang nhiều trọng lượng hơn so với mối tương quan về thời gian có thể cung cấp.

Hơn nữa, từ khi Tor sử dụng lại các mạch nối cho các đa kết nối TCP, rất có khả năng liên hệ lưu lượng traffic không ẩn danh với lưu lượng traffic ẩn danh tại một nút giao exit node được cho, vì thế nên cực kỳ thận trọng về việc những ứng dụng gì bạn chạy kiêm nhiệm đồng thời trên Tor. Thậm chí có thể chạy các ứng dụng/máy khách Tor riêng biệt cho các ứng dụng này.