Không, nó không làm điều đó. Bạn cần phải sử dụng một chương trình riêng biệt có thể hiểu được ứng dụng và giao thức protocol của bạn và biết được làm thế nào để dọn dẹp hoặc "chà sát" dữ liệu mà nó gửi đi. Trình duyệt Tor Browser cố gắng giữ dữ liệu ở cấp độ ứng dụng, chẳng hạn như chuỗi tác nhân người dùng (user-agent string), thống nhất cho tất cả các người dùng. Mặc dù vậy, Trình duyệt Tor Browser không thể làm gì với văn bản mà bạn nhập vào các biểu mẫu.