Nếu bạn không thể tải xuống trình duyệt Tor Browser thông qua trang web của chúng tôi, bạn có thể lấy một bản sao của trình duyệt Tor Browser được gửi tới bạn thông qua GetTor. GetTor là một dịch vụ tự động phản hồi cho các tin nhắn với các đường dẫn link tới phiên bản mới nhất của trình duyệt Tor Browser, được host lưu trữ tại nhiều địa điểm khác nhau mà ít có khả năng bị kiểm duyệt, như là Dropbox, Google Drive, và GitHub. Bạn cần yêu cầu thông qua email hoặc bot Telegram https://t.me/gettor_bot. Bạn cũng có thể tải xuống trình duyệt Tor Browser từ https://tor.eff.org hoặc từ https://tor.calyxinstitute.org/.