Gửi một email tới gettor@torproject.org Trong phần thân của tin gửi, hãy viết tên của hệ điều hành của bạn (như là Windows, macOS, hoặc Linux). GetTor sẽ phản hồi với một email có chứa các đường dẫn link mà bạn có thể tải xuống trình duyệt Tor Browser, chữ ký mật mã (cần thiết cho việc xác minh tải xuống), dấu vết fingerprint của khoá key được sử dụng để tạo chữ ký, và tổng số kiểm tra checksum của gói package. Bạn có thể được ngỏ ý đề nghị một lựa chọn phần mềm "32-bit" hoặc "64-bit": điều này phụ thuộc vào mô-đen máy tính bạn đang sử dụng; hãy tham khảo tài liệu về máy tính của bạn để tìm hiểu thêm.