bridge-moji / Emoji cầu Bridge

Một sự trực quan hoá ngắn gọn, bốn biểu tượng cảm xúc emoji có thể được sử dụng để xác định địa chỉ cầu Bridge chuẩn xác trong nháy mắt.

Emoji cầu Bridge là các biểu thị danh tính cầu Bridge mà người có thể đọc đượckhông đại diện cho chất lượng kết nối tới mạng Tor Network hoặc trạng thái của cầu Bridge.

Chuỗi ký tự biểu tượng cảm xúc Emoji không thể được sử dụng làm đầu vào. Người dùng được yêu cầu cung cấp địa chỉ cầu Bridge hoàn chỉnh để có thể kết nối với một cầu Bridge.