bridge-moji / bridge-moji

یک تصویر کوتاه از چهار ایموجی که می‌تواند برای شناسایی آدرس پل مناسب در یک نگاه استفاده شود.

Bridge-mojiها شناسه‌های پل خوانش‌پذیر برای انسان هستند و نمایان‌گر کیفیت اتصال به شبکهٔ Tor یا وضعیت پل نیستند.

رشته کاراکترهای ایموجی را نمی‌توان به عنوان ورودی استفاده کرد. کاربران برای برقراری ارتباط با یک پل، ملزم به ارائه آدرس کامل پل هستند.