bridge-moji / 网桥表情符

由 4 个表情符号组成的简短可视化图片,用户快速识别正确的网桥地址。

网桥表情符是用户可读的网桥标识符代表 Tor 网络连接质量或网桥状态。

表情符字符串不可用作输入。通过网桥连接时,必须提供完整的网桥地址。