circuit / mạch nối

Một đường dẫn qua Tor network được xây dựng bởi clients bao gồm các nút được chọn ngẫu nhiên. Mạch bắt đầu bằng bridge hoặc guard. Hầu hết các mạch bao gồm ba nút - một bảo vệ hoặc cầu nối, một middle relay, và một exit. Hầu hết onion services sử dụng sáu bước nhảy trong một mạch (ngoại trừ single onion services) và không bao giờ có nút thoát. Bạn có thể xem mạch Tor hiện tại của mình bằng cách nhấp vào [i] trên thanh URL.