circuit / مدار

یک مسیر از طریق شبکهٔ Tor ساخته شده توسط کلاینت‌ها از چندین گره انتخابی تصادفی تشکیل می‌شود. زنجیره با یک پل یا یک محافظ شروع می‌شود. اغلب زنجیره ها از سه گره تشکیل یافته اند - یک محافظ یا پل، یک رله میانی، یک رله خروج. اکثر سرویس های پیازی از شش واسطه در یک زنجیره استفاده می‌کنند (به استثنای تک سرویس های پیازی) و هیچوقت از یک گره خروج استفاده نمی کنند. شما می‌توانید زنجیره Tor فعلی خود را با کلیک روی [i] در نوار نشانی اینترنتی ببینید.