circuit / مدار

مسیری در شبکهٔ Tor‏ که به‌دستکلاینت‌ها‏ ساخته و از گره‌های انتخابی تصادفی تشکیل می‌شود. مدار با یک پل‏ یا یک محافظ‏ آغاز می‌شود. اغلب مدارها از سه گره تشکیل شده‌اند - یک محافظ یا پل، یک رلهٔ میانی، یک رلهٔ خروج. اکثر سرویس‌های onion‏ از شش هاپ در یک مدار استفاده می‌کنند (به استثنای سرویس‌های منفرد onion) و هیچ‌گاه از گرهٔ خروج استفاده نمی‌کنند. شما می‌توانید مدار Tor فعلی خود را با کلیک روی [i] در نوار URL ببینید.