HTTPS Everywhere / HTTPS Everywhere

HTTPS Mọi nơi (HTTPS Everywhere) là một tiện ích mở rộng extension trên Firefox, Chrome, và Opera mà khiến cho HTTPS trở thành mặc định trên các trang web đã thiết đặt HTTPS nhưng vẫn chưa làm chó nó trở thành mặc định. HTTPS Mọi nơi (HTTPS-Everywhere) được cài đặt trong trình duyệt Tor Browser cho Android.

Kể từ trình duyệt Tor Browser 11.5, Chế độ chỉ HTTPS mà thôi (HTTPS-Only Mode) được bật kích hoạt theo mặc định cho desktop, và HTTPS Everywhere không còn được gói bundle với trình duyệt Tor Browser nữa.