HTTPS

Tor ngăn chặn những kẻ nghe lén biết được các trang web nào bạn truy cập. Mặc dù vậy, thông tin được gửi đi không qua mã hoá trên internet sử dụng thuần HTTP vẫn có thể bị can thiệp bởi các điều hành viên rơ-le đầu ra exit hoặc bất kỳ ai đang theo dõi lưu lượng traffic giữa rơ-le đầu ra exit của bạn và trang web đích đến của bạn. Nếu trang web mà bạn đang truy cập sử dụng HTTPS, thì lưu lượng traffic rời khỏi rơ-le đầu ra exit của bạn sẽ được mã hoá, và sẽ không bị hiển thị cho những kẻ nghe lén.

Biểu thị sau đây cho thấy những thông tin gì bị lộ cho các bên nghe lén có và không có trình duyệt Tor Browser và mã hoá HTTPS:

  • Nhấp vào nút "Tor" để xem dữ liệu gì hiển thị ra cho các quan sát viên khi bạn đang sử dụng Tor. Chiếc nút sẽ chuyển xanh lá để biểu thị rằng Tor được bật.
  • Nhấp vào nút "HTTPS" để xem dữ liệu gì hiển thị cho các quan sát viên khi bạn đang sử dụng HTTPS. Chiếc nút sẽ chuyển xanh lá để biểu thị rằng HTTPS được bật.
  • Khi cả hai nút đều là xanh lá, bạn sẽ thấy được dữ liệu hiển thị ra cho các quan sát viên khi bạn đang sử dụng cả hai công cụ.
  • Khi cả hai nút đều là xám, bạn sẽ thấy được dữ liệu hiển thị ra cho các quan sát viên khi bạn không sử dụng bất kỳ công cụ nào.DỮ LIỆU CÓ NGUY CƠ BỊ LỘ
Site.com
Trang web đang được truy cập.
người dùng / mật khẩu
Tên người dùng và mật khẩu được sử dụng cho việc xác nhận.
dữ liệu
Dữ liệu đang được chuyển giao.
địa điểm
Vị trí mạng của máy tính đã được sử dụng để truy cập trang web (địa chỉ IP công cộng).
Tor
Tor hiện có đang được sử dụng hay không.