Mullvad đã là một phần của cộng đồng Tor trong nhiều năm nay. Họ là thành viên cấp Shallot (cấp thành viên cao nhất) của chương trình thành viên Dự án Tor Project và đã là thành viên sáng lập Chương trình Thành viên của Dự án Tor Project.

Khi Mullvad tiếp cận chúng tôi để cùng phát triển một trình duyệt, chúng tôi đã đồng ý vì có sự liên kết rất có giá trị giữa hai tổ chức của chúng tôi trong những nỗ lực làm cho các công nghệ nâng cao sự riêng tư trở nên phổ biến rộng rãi hơn và khiến cho việc giám sát hàng loạt trở nên phi thực tế.