Mullvad Browser fills a gap in the market for those who want to run a privacy-focused browser as good as Tor Browser but with a trusted VPN instead of the Tor Network. Sự hợp tác này góp phần cung cấp cho mọi người nhiều tùy chọn riêng tư miễn phí hơn để duyệt web, đồng thời thách thức mô hình kinh doanh khai thác xâm phạm dữ liệu của mọi người hiện tại. Nó chứng tỏ rằng có thể phát triển các giải pháp công nghệ miễn phí, ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Mullvad cùng chia sẻ các giá trị chung xung quanh chuyện riêng tư và tự do trên Internet, đồng thời nỗ lực hết mình để làm cho các công nghệ nâng cao quyền riêng tư trở nên phổ biến rộng rãi hơn và khiến việc giám sát hàng loạt trở nên không thực tế.

Dự án chung này với Mullvad đã góp phần giải quyết các vấn đề về mã kế thừa legacy code cho Trình duyệt Tor Browser và cho phép phân bổ các tài nguyên chuyên dụng để thực hiện những cải tiến cần thiết có lợi cho cả Trình duyệt Tor Browser và Mullvad Browser. Trong vài năm qua, Dự án Tor Project đã đưa ra một số sáng kiến nhằm tăng cường áp dụng các công nghệ của chúng tôi và thực hiện những cải tiến đáng kể đối với khả năng sử dụng của các sản phẩm của chính chúng tôi.