Khi một đầu ra exit bị định cấu hình sai hoặc có vấn đề khả nghi hoặc độc hại, nó được gắn cờ flag BadExit (đầu ra tệ hại). Điều này nhắc nhở Tor tránh khỏi việc gửi dữ liệu ra Internet thông qua rơ-le đó. Về mặt hiệu ứng, các rơ-le bị gắn cờ flag này trở nên non-exits (không gửi dữ liệu ra internet được). Nếu bạn nhận được cờ flag thông báo này, chúng tôi có thể đã khám phá ra được một vấn đề hoặc hoạt động khả nghi khi định tuyến lưu lượng traffic thông qua đầu ra exit của bạn và đã không thể liên lạc được cho bạn. Xin vui lòng hãy liên hệ tới đội ngũ team các vấn đề rơ-le bad-relays để chúng tôi có thể giải quyết vấn đề.