Nếu bạn chạy trình duyệt Tor Browser và một trình duyệt khác tại cùng một thời điểm, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu năng hoạt động của Tor hoặc các thuộc tính riêng tư.

Mặc dù vậy, hãy thận trọng rằng khi sử dụng Tor và một trình duyệt khác tại cùng một thời điểm, hoạt động Tor của bạn có thể bị liên kết tới IP (thật) không phải Tor (non-Tor) của bạn từ một trình duyệt khác, đơn giản bằng cách di chuyển con trỏ chuột từ một trình duyệt sang một trình duyệt khác.

Hoặc bạn có thể là đơn giản quên mất và vô tình sử dụng trình duyệt không riêng tư đó để làm điều gì đấy mà bạn dự định thực hiện trong trình duyệt Tor Browser.