Có các phương pháp để thiết lập trình duyệt Tor Browser thành trình duyệt mặc định của bạn, nhưng các phương pháp đó có thể không luôn hoạt động hoặc trong mọi hệ điều hành. Tor Browser works hard to isolate itself from the rest of your system, and the steps for making it the default browser are unreliable. This means sometimes a website would load in Tor Browser, and sometimes it would load in another browser. This type of behavior can be dangerous and break anonymity.