پروژهٔ Tor از مخزن بستهٔ Debian خود نگهداری می‌کند. از آنجا که Debian نسخهٔ LTS از Tor را ارائه می‌دهد، ممکن است همیشه آخرین نسخهٔ پایدار Tor را در اختیار شما قرار ندهد. بنابراین، توصیه می‌شود tor را از مخزن ما نصب کنید.

در اینجا نحوهٔ فعال‌سازی مخزن بستهٔ Tor در توزیع‌های مبتنی بر Debian آورده شده‌ است:

Note: The symbol # refers to running the code as root. This means you should have access to a user account with system administration privileges, i.e. your user should be in the sudo group.

پیش‌نیاز: تایید معماری CPU

مخزن بسته، دودویی‌های amd64 ،arm64 و i386 را عرضه می‌کند. با بررسی خروجی فرمان زیر تایید کنید که سیستم‌عامل شما قادر به اجرای دودویی است:

 # dpkg --print-architecture

خروجی باید amd64، arm64 یا i386 باشد. این مخزن از دیگر معماری‌های CPU پشتیبانی نمی‌کند.

توجه: مخزنِ بسته، هنوز تصاویر معماری ARM‏ ۳۲-بیتی (‏armhf) را ارائه نمی‌دهد. شما یا باید نسخه‌‌ای را که Debian ارائه می‌دهد، نصب کنید (از بررسیDebian Backports نیز اطمینان حاصل کنید، چرا که اغلب، بسته‌های به‌روزتری دارد)، و یا Tor را از منبع بسازید.

۱. apt-transport-https را نصب کنید

جهت فعال‌سازی تمام مدیران بسته‌ که از کتابخانه libapt-pkg برای دسترسی به فراداده و بسته‌های موجود در منابع قابل دسترس روی HTTPS (پروتکل امن انتقال ابرمتن) استفاده می‌کنند.

  # apt install apt-transport-https

۲. یک فایل جدید در /etc/apt/sources.list.d/ با نام tor.list ایجاد کنید. ورودی‌های زیر را اضافه کنید:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main

اگر می‌خواهید بسته‌های آزمایشی را امتحان کنید، این‌ها را علاوه بر خطوط بالا اضافه کنید:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-experimental-<DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-experimental-<DISTRIBUTION> main

یا ساخت‌های شبانه:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main

به جای <DISTRIBUTION>، کد نام سیستم‌عامل خود را وارد کنید. lsb_release -c یا cat /etc/debian_version را برای بررسی نسخهٔ سیستم‌عامل، اجرا کنید.

توجه: Ubuntu Focal پشتیبانی از ۳۲ بیت را قطع کرد، بنابراین به جای آن استفاده کنید از:

  deb   [arch=<ARCHITECTURE> signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main
  deb-src [arch=<ARCHITECTURE> signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main

<ARCHITECTURE> را با معماری سیستم خود جایگزین کنید (شما قبلا آن را با نوشتن dpkg --print-architecture پیدا نمودید).

علامت هشدار هنگام اجرای sudo apt update:

  Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'http://deb.torproject.org/torproject.org focal InRelease' doesn't support architecture 'i386'

۳. سپس کلید gpg مورد استفاده برای امضای بسته‌ها را، با اجرای فرمان زیر در خط فرمان خود اضافه کنید:

  # wget -qO- https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg >/dev/null

۴. Tor و Tor debian keyring را نصب کنید.

ما یک بسته‌ٔ Debian ارائه می‌دهیم تا به شما کمک کنیم تا کلید امضای ما را به‌روز نگاه دارید. به شما توصیه می‌کنیم که از آن استفاده کنید. آن را با دستورهای زیر نصب کنید:

  # apt update
  # apt install tor deb.torproject.org-keyring