مخزن دبیان

نه. از بسته های universe در اوبونتو استفاده نکنید. در گذشته به صورت قابل اعتمادی به روز رسانی نشده اند. بنابراین ممکن است فاقد اصلاحات امنیتی و پایداری باشد. در عوض، لطفا از مخزن Tor Debian استفاده کنید.

‪بله، deb.torproject.org نیز از طریق سرویس پیازی ارائه می‌شود: ‪http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/

توجه: نشان # اشاره به اجرا کد به صورت روت دارد. این یعنی شما به یک حساب کاربری با حق ادمین سیستم دسترسی دارید، کاربر شما باید در گروه sudo باشد.

برای استفاده از Apt از طریق تور، حامل apt می بایست نصب شده باشد:

  # apt install apt-transport-tor

سپس باید ورودی‌های زیر را به /etc/apt/sources.list یا یک فایل جدید در /etc/apt/sources.list.d/ اضافه کنید:

  # برای نسخه پایدار.
  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] tor://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org <DISTRIBUTION> main

  # برای نسخه ناپایدار.
  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] tor://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main

نام سیستم عامل خود را با <DISTRIBUTION> جایگزین کنید. lsb_release -c یا cat /etc/debian_version را برای بررسی نسخه سیستم عامل اجرا کنید.

Add the gpg key used to sign the packages by running the following command at your command prompt:

  # wget -qO- https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg >/dev/null

Install tor and tor debian keyring

Now refresh your sources and try to install tor and tor debian keyring:

  # apt update
  # apt install tor deb.torproject.org-keyring

پروژه تور مخزن بسته دبیان خود را نگهداری می کند. از آنجایی که دبیان نسخه پشتیبانی بلندمدت تور را فارهم می کند، ممکن است آخرین نسخه پایدار تور را به شما ندهد. بنابراین، توصیه می شود tor را از مخزن ما نصب کنید.

این نحوه فعال سازی مخزن بسته Tor در توزیع های مبتنی بر دبیان میباشد:

توجه: نشان # اشاره به اجرا کد به صورت روت دارد. این یعنی شما به یک حساب کاربری با حق ادمین سیستم دسترسی دارید، کاربر شما باید در گروه sudo باشد.

پیش‌نیاز: بررسی معماری CPU

مخزن بسته باینری‌های amd64، arm64 و i386 را ارائه می‌دهد. با بررسی خروجی دستور زیر مطمئن شوید که سیستم عامل شما قادر به اجرای باینری است:

 # dpkg --print-architecture

خروجی باید amd64، arm64 یا i386 باشد. این مخزن از دیگر معماری‌های CPU پشتیبانی نمی‌کند.

Note: The package repository does not offer 32-bit ARM architecture (armhf) images (yet). You should either install the version Debian offers (make sure to check out Debian backports, too, as that one has often a more up-to-date Tor package), or build Tor from source.

1. apt-transport-https را نصب کنید

برای فعال کردن تمام بسته گردان هایی که از کتابخانه libapt-pkg برای دسترسی به فراداده و بسته های موجود در منابع قابل دسترس روی HTTPS (پروتکل امن انتقال ابرمتن) استفاده می کنند.

  # apt install apt-transport-https

2. یک فایل جدید در /etc/apt/sources.list.d/ با نام tor.list ایجاد کنید. ورودی‌های زیر را اضافه کنید:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main

If you want to try experimental packages, add these in addition to the lines from above:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-experimental-<DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-experimental-<DISTRIBUTION> main

یا ساخت های شبانه:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main

نام سیستم عامل خود را با <DISTRIBUTION> جایگزین کنید. lsb_release -c یا cat /etc/debian_version را برای بررسی نسخه سیستم عامل اجرا کنید.

توجه: Ubuntu Focal پشتیبانی از 32 بیت را قطع کرد، بنابراین در عوض از این استفاده کنید:

  deb   [arch=<ARCHITECTURE> signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main
  deb-src [arch=<ARCHITECTURE> signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main

معماری سیستم خود را جایگزین <ARCHITECTURE> کنید (شما قبلا با نوشتن dpkg --print-architecture آن را پیدا کردید).

علامت هشدار هنگام اجرای sudo apt update:

  Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'http://deb.torproject.org/torproject.org focal InRelease' doesn't support architecture 'i386'

3. سپس کلید gpg مورد استفاده برای امضای بسته‌ها را با اجرای دستور زیر در خط فرمان خود اضافه کنید:

  # wget -qO- https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg >/dev/null

4. نصب تور و دسته کلید دبیان تور

ما یک بسته دبیان برای کمک به شما در به روز نگه داشتن کلید امضا فراهم کرده ایم. توصیه می شود از آن استفاده کنید. با فرمان های زیر آن را نصب کنید:

  # apt update
  # apt install tor deb.torproject.org-keyring