بله، deb.torproject.org از طریق یک سرویس Onion نیز میزبانی می‌شود: http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/

Note: The symbol # refers to running the code as root. This means you should have access to a user account with system administration privileges, i.e. your user should be in the sudo group.

برای استفاده از Apt روی Tor، حامل apt باید نصب شده باشد:

   # apt install apt-transport-tor

سپس باید مدخل‌های زیر را به /etc/apt/sources.list یا یک فایل جدید در /etc/apt/sources.list.d/ اضافه کنید:

   # برای نسخهٔ پایدار.
   deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] tor://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org <DISTRIBUTION> main

   # برای نسخهٔ ناپایدار.
   deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] tor://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main

به جای <DISTRIBUTION>، کد نام سیستم‌عامل خود را وارد کنید. lsb_release -c یا cat /etc/debian_version را برای بررسی نسخهٔ سیستم‌عامل، اجرا کنید.

کلید gpg مورد استفاده برای امضای بسته‌ها را با اجرای فرمان زیر در خط فرمان خود اضافه کنید:

   # wget -qO- https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg >/dev/null

نصب Tor و دسته‌کلید Tor برای دبیان

حال منابع خود را تازه‌سازی کرده و تلاش کنید تا کلید Tor و دسته کلید Tor برای Debian را نصب کنید:

   # apt update
   # apt install tor deb.torproject.org-keyring