بله، deb.torproject.org از طریق یک سرویس Onion نیز میزبانی می‌شود: http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/

Note: The symbol # refers to running the code as root. This means you should have access to a user account with system administration privileges, i.e. your user should be in the sudo group.

برای استفاده از Apt روی Tor، حامل apt باید نصب شده باشد:

  # apt install apt-transport-tor

سپس باید مدخل‌های زیر را به /etc/apt/sources.list یا یک فایل جدید در /etc/apt/sources.list.d/ اضافه کنید:

  # برای نسخهٔ پایدار.
  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.torproject.org-keyring.gpg] tor+http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org <DISTRIBUTION> main

  # برای نسخهٔ ناپایدار.
  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.torproject.org-keyring.gpg] tor+http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main

به جای <DISTRIBUTION>، کد نام سیستم‌عامل خود را وارد کنید. lsb_release -c یا cat /etc/debian_version را برای بررسی نسخهٔ سیستم‌عامل، اجرا کنید.

Since Debian bookworm you can also use the more modern deb822-style:

  # echo "\
   Types: deb deb-src
   Components: main
   Suites: bookworm
   URIs: tor+http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org
   Architectures: amd64 arm64 i386
   Signed-By: /usr/share/keyrings/deb.torproject.org-keyring.gpg
   " | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/tor.sources