Đúng, deb.torproject.org cũng được phục vụ thông qua một Dịch vụ Onion: http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/

Note: The symbol # refers to running the code as root. This means you should have access to a user account with system administration privileges, i.e. your user should be in the sudo group.

Để sử dụng Apt trên Tor, transport vận chuyển apt cần phải được cài đặt:

   # apt install apt-transport-tor

Sau đó bạn cần phải thêm vào các mục nhập sau đây tới /etc/apt/sources.list hoặc một tập tin mới trong /etc/apt/sources.list.d/:

   # Cho phiên bản ổn định.
   deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] tor://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org <DISTRIBUTION> main

   # Cho phiên bản không ổn định.
   deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] tor://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main

Thay thế <DISTRIBUTION> bằng tên codename của Hệ Điều Hành của bạn. Khởi chạy lsb_release -c hoặc cat /etc/debian_version để kiểm tra phiên bản của Hệ Điều Hành.

Thêm khoá key gpg được sử dụng để ký các gói package bằng cách chạy lệnh command sau đây tại command prompt của bạn:

   # wget -qO- https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg >/dev/null

Cài đặt Tor và móc khoá key debian tor

Bây giờ hãy làm mới lại các nguồn cung cấp của bạn và cố gắng thử cài đặt tor và móc khoá key debian tor:

   # apt update
   # apt install tor deb.torproject.org-keyring