Đúng, deb.torproject.org cũng được phục vụ thông qua một Dịch vụ Onion: http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/

Note: The symbol # refers to running the code as root. This means you should have access to a user account with system administration privileges, i.e. your user should be in the sudo group.

Để sử dụng Apt trên Tor, transport vận chuyển apt cần phải được cài đặt:

  # apt install apt-transport-tor

Sau đó bạn cần phải thêm vào các mục nhập sau đây tới /etc/apt/sources.list hoặc một tập tin mới trong /etc/apt/sources.list.d/:

  # Cho phiên bản ổn định.
  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] tor+http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org <DISTRIBUTION> main

  # Cho phiên bản không ổn định.
  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] tor+http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main

Thay thế <DISTRIBUTION> bằng tên codename của Hệ Điều Hành của bạn. Khởi chạy lsb_release -c hoặc cat /etc/debian_version để kiểm tra phiên bản của Hệ Điều Hành.

Since Debian bookworm you can also use the more modern deb822-style:

  # echo "\
   Types: deb deb-src
   Components: main
   Suites: bookworm
   URIs: tor+http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org
   Architectures: amd64 arm64 i386
   Signed-By: /usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg
   " | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/tor.sources