Kho lưu trữ Debian

Dự án Tor Project duy trì kho lưu trữ gói package Debian của chính nó. Bởi Debian cung cấp phiên bản LTS của Tor, điều này có thể sẽ không mãi luôn cho bạn phiên bản ổn định mới nhất của Tor. Do đó, điều được khuyến nghị đó là cài đặt tor từ kho lưu trữ của chúng tôi.

Đây là cách làm thế nào để bạn có thể bật kích hoạt Kho lưu trữ Gói Package Tor trong các bản phân phối dựa trên Debian:

Note: The symbol # refers to running the code as root. This means you should have access to a user account with system administration privileges, i.e. your user should be in the sudo group.

Điều kiện tiên quyết: Xác minh cấu trúc CPU

Kho lưu trữ gói package cung cấp các nhị phân binaries amd64, arm64, và i386. Hãy xác minh hệ điều hành của bạn liệu có khẩ năng chạy được nhị phân binary bằng cách tra xét đầu ra output của lệnh command sau đây:

 # dpkg --print-architecture

Nó nên truy xuất ra hoặc amd64, arm64, hoặc là i386. Kho lưu trữ không hỗ trợ các kiến trúc CPU khác.

Lưu ý: Kho lưu trữ gói package không (hoặc chưa) cung cấp các hình ảnh image kiến trúc 32-bit ARM (armhf). Bạn nên hoặc là cài đặt phiên bản mà Debian đề nghị (hãy bảo đảm rằng bạn cũng xem qua các cổng sau backport Debian, bởi nó thường xuyên có một gói package Tor mới hơn), hoặc xây dựng Tor từ mã nguồn.

1. Cài đặt apt-transport-https

Để bật kích hoạt tất cả các trình quản lý gói package sử dụng thư viện libapt-pkg để truy cập thông tin metadata và các gói package khả dụng trong các nguồn source có thể truy cập được trên https (Hypertext Transfer Protocol Secure).

  # apt install apt-transport-https

2. Khởi tạo một tập tin mới trong /etc/apt/sources.list.d/ được đặt tên là tor.list. Thêm vào các mục sau đây:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.torproject.org-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.torproject.org-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main

Nếu bạn muốn thử nghiệm các gói package, hãy thêm những điều này bổ sung vào các dòng từ bên trên:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.torproject.org-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-experimental-<DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.torproject.org-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-experimental-<DISTRIBUTION> main

Hoặc các bản build Nightly (đêm tối):

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.torproject.org-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.torproject.org-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main

Thay thế <DISTRIBUTION> bằng tên codename của Hệ Điều Hành của bạn. Khởi chạy lsb_release -c hoặc cat /etc/debian_version để kiểm tra phiên bản của Hệ Điều Hành.

Lưu ý: Ubuntu Focal đã thiết đặt hỗ trợ cho 32-bit, do đó, thay vào đó hãy sử dụng:

  deb   [arch=<ARCHITECTURE> signed-by=/usr/share/keyrings/deb.torproject.org-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main
  deb-src [arch=<ARCHITECTURE> signed-by=/usr/share/keyrings/deb.torproject.org-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main

Thay thế <ARCHITECTURE> bằng kiến trúc hệ thống của bạn (mà bạn đã tìm ra được nó trước đó bằng cách viết dpkg --print-architecture).

Dấu hiệu cảnh báo, khi chạy cập nhật apt sudo:

  Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'http://deb.torproject.org/torproject.org focal InRelease' doesn't support architecture 'i386'

3. Sau đó thêm vào khoá key gpg được sử dụng để ký các gói package bằng cách chạy dòng lệnh command sau đây tại command prompt của bạn:

  # wget -qO- https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/deb.torproject.org-keyring.gpg >/dev/null

4. Cài đặt Tor và móc khoá key debian tor

Chúng tôi cung cấp một gói package Debian để trợ giúp bạn giữ được khoá key chữ ký của chúng tôi hiện tại. Điều được khuyến nghị đó là bạn sử dụng nó. Hãy cài đặt nó với các lệnh command sau đây:

  # apt update
  # apt install tor deb.torproject.org-keyring

Không. Đừng sử dụng các gói package trong vũ trụ Universe của Ubuntu. Trong quá khứ chúng đã không được cập nhật một cách chắc chắn. Điều đó có nghĩa là bạn có thể thiếu các bản sửa lỗi ổn định và bảo mật. Thay vào đó, xin hãy sử dụng kho lưu trữ Debian Tor.

Đúng, deb.torproject.org cũng được phục vụ thông qua một Dịch vụ Onion: http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/

Note: The symbol # refers to running the code as root. This means you should have access to a user account with system administration privileges, i.e. your user should be in the sudo group.

Để sử dụng Apt trên Tor, transport vận chuyển apt cần phải được cài đặt:

  # apt install apt-transport-tor

Sau đó bạn cần phải thêm vào các mục nhập sau đây tới /etc/apt/sources.list hoặc một tập tin mới trong /etc/apt/sources.list.d/:

  # Cho phiên bản ổn định.
  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.torproject.org-keyring.gpg] tor+http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org <DISTRIBUTION> main

  # Cho phiên bản không ổn định.
  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.torproject.org-keyring.gpg] tor+http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main

Thay thế <DISTRIBUTION> bằng tên codename của Hệ Điều Hành của bạn. Khởi chạy lsb_release -c hoặc cat /etc/debian_version để kiểm tra phiên bản của Hệ Điều Hành.

Since Debian bookworm you can also use the more modern deb822-style:

  # echo "\
   Types: deb deb-src
   Components: main
   Suites: bookworm
   URIs: tor+http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org
   Architectures: amd64 arm64 i386
   Signed-By: /usr/share/keyrings/deb.torproject.org-keyring.gpg
   " | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/tor.sources