portforward.com را برای دستورالعمل‌ها در مورد نحوهٔ هدایت درگاه با دستگاه مسیریاب/NAT خود ببینید.

اگر رلهٔ شما در حال اجرا روی یک شبکهٔ داخلی است، شما باید هدایت درگاه را برپا کنید. هدایت اتصال‌های TCP به نوع سیستم وابسته است، اما مدخل پرسش‌های متداول کلاینت‌های فایروال‌شده، مثال‌هایی از چگونگی انجام این کار را ارائه می‌دهد.

همچنین، این مثال را در بارهٔ نحوهٔ انجام این کار روی GNU/Linux، در صورتی که از iptable استفاده می‌کنید ببینید:

/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --destination-port 9001 -j ACCEPT

اگر رابط خارجی متفاوتی دارید (آنکه به اینترنت متصل است) شاید لازم باشد تا «eth0» را تغییر دهید. احتمالاً شما فقط یک رابط (به غیر از برگردان، loopback) دارید بنابراین پیداکردن آن نباید خیلی سخت باشد.