Hãy xem portforward.com để được chỉ dẫn về cách làm thế nào để chuyển tiếp cổng (port forward) với thiết bị NAT/thiết bị định tuyến router của bạn.

Nếu rơ-le của bạn đang chạy trên một mạng nội bộ, bạn cần phải cài đặt chuyển tiếp cổng (port forwarding). Việc chuyển tiếp các kết nối TCP là phụ thuộc vào hệ thống nhưng Các câu hỏi thường gặp FAQ về các máy khách có tường lửa chỉ ra được một số các ví dụ về việc làm thế nào để thực hiện điều này.

Đây cũng là một ví dụ về làm thế nào để bạn có thể thực hiện điều này trên GNU/Linux nếu bạn đang sử dụng iptables:

/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --destination-port 9001 -j ACCEPT

Bạn có thể phải thay đổi "eth0" nếu như bạn có một giao diện ngoại vi (external interface) khác biệt (cái mà được kết nối tới Internet). Rất có khả năng là bạn chỉ có một mà thôi (ngoại trừ Loopback) do đó nó sẽ không nên quá khó khăn để tìm ra giải quyết.