پارامتر های تخصیص یافته در AccountingMax و BandwidthRate هم برای کلاینت و هم برای کار های رله فرآیند تور اعمال می شوند. بنابراین ممکن است زمانی که که Tor به خواب می رود شما متوجه شوید که قادر به گردش نیستید، سیگنال این وضعیت از طریق این ورودی در لاگ داده می شود:

Bandwidth soft limit reached; commencing hibernation.
No new connections will be accepted

راه حل این است که دو پردازش Tor را اجرا کنید - یک بازپخش و یک کلاینت، هر کدام با کانفیگ خود. یک راه برای انجام این کار (اگر در حال شروع از یک تنظیم بازپخش در حال کار) به این شکل است:

  • در فایل torrc بازپخش Tor، مقدار SocksPort را روی 0 قرار بدهید.
  • یک فایل torrc کلاینت جدید از torrc.sample ایجاد کرده و مطمئن شوید که یک فایل لاگ متفاوت از بازپخش را استفاده می کند. یک قرارداد نامگذاری می تواند torrc.client و torrc.relay باشد.
  • کلاینت Tor و اسکریپت های آغازین بازپخش را اصلاح کرده تا -f /path/to/correct/torrc را نیز شامل باشد.
  • در لینوکس/BSD/مک، تغییر اسکریپت های آغازین به Tor.client و Tor.relay ممکن است جدایی کانفیگ ها را آسانتر کند.