پارامترهای تخصیص‌یافته در AccountingMax و BandwidthRate روی عملکردهای کلاینت و رلهٔ پردازهٔ Tor اعمال می‌شوند. بنابراین ممکن است همین‌که Tor به خواب زمستانی برود متوجه شوید که قادر به مرور نیستید، این مسئله به‌وسیلهٔ این مدخل در رویدادنگاری نشان داده می‌شود:

Bandwidth soft limit reached; commencing hibernation.
No new connections will be accepted

راه حل این است که دو پردازهٔ Tor اجرا کنید - یک رله و یک کلاینت، هر کدام با پیکربندی جداگانهٔ خودشان. یک راه برای انجام این کار (اگر از یک تنظیم رلهٔ فعال شروع می‌کنید) به این شکل است:

  • در فایل torrc رلهٔ Tor، مقدار SocksPort را روی 0 قرار دهید.
  • یک فایل torrc کلاینت جدید از torrc.sample ایجاد کنید و مطمئن شوید که یک از یک فایل رویدادنگاری متمایز از رله استفاده می‌کند. یک عرف نامگذاری می‌تواند torrc.client و torrc.relay باشد.
  • اسکریپت‌های کلاینت Tor و راه‌اندازی رله را به شکلی تغییر دهید که حاوی -f /path/to/correct/torrc باشند.
  • در Linux/BSD/macOS، تغییر‌دادن اسکریپت‌های راه‌اندازی به Tor.client و Tor.relay ممکن است تفکیک پیکربندی‌ها را آسان‌تر کند.