Các thông số parameter được chỉ định trong AccountingMaxBandwidthRate áp dụng cho đồng thời cả ứng dụng/máy khách và các chức năng rơ-le của quá trình Tor. Do đó, bạn có thể thấy được rằng, bạn không thể duyệt được một khi Tor đi vào trạng thái ngủ đông hibernation, được báo hiệu bởi mục nhập entry này trong nhật ký log:

Bandwidth soft limit reached; commencing hibernation.
No new connections will be accepted

Giải pháp đó là chạy hai quá trình Tor - một rơ-le và một ứng dụng/máy khách, mỗi cái với cấu hình config của chính nó. Một cách để thực hiện điều này (nếu như bạn đang bắt đầu từ một setup cài đặt rơ-le đang hoạt động) là như sau:

  • Trong tập tin rơ-le Tor torrc, hãy đơn giản thiết đặt SocksPort về 0.
  • Khởi tạo một tập tin ứng dụng/máy khách torrc mới từ torrc.sample và bảo đảm rằng nó sử dụng một tập tin nhật ký log khác biệt với cái đến từ rơ-le. Một quy ước đặt tên có thể là torrc.client và torrc.relay.
  • Điều chỉnh ứng dụng/máy khách Tor và các tập lệnh script rơ-le khởi động startup để bao gồm -f /path/to/correct/torrc.
  • Trong Linux/BSD/Mac OS X, thay đổi các tập lệnh script khởi động startup thành Tor.clientTor.relay có khả năng làm cho việc phân tách các cấu hình config được dễ dàng hơn.