Tor log / Nhật ký log Tor

"Nhật ký log Tor" là một danh sách được khởi tạo một cách tự động của các hoạt động của Tor mà có thể giúp chẩn đoán các vấn đề. Nếu có điều gì sai sót đối với Tor, bạn có thể thấy một tuỳ chọn với thông báo lỗi để "sao chép nhật ký Log Tor vào khay nhớ tạm clipboard". Bạn có thể thấy được một tuỳ chọn để sao chép nhật ký log vào khay nhớ tạm clipboard của bạn, mà bạn sau đó có thể dán vào một tài liệu để hiển thị cho bất cứ ai đang giúp đỡ bạn xử lý vấn đề.

Nếu như bạn không thấy được tùy chọn này và bạn đang mở trình duyệt Tor Browser, bạn có thể điều hướng tới menu hamburger ("≡"), rồi nhấp vào "Cài đặt", và cuối cùng vào "Kết nối" trong thanh bên sidebar. Ở cuối trang, bên cạnh dòng chữ "Xem nhật ký Log Tor", nhấp vào nút "Xem nhật ký Log...".