• Không sử dụng các gói package trong các kho lưu trữ của Ubuntu. Chúng không được cập nhật một cách đáng tin cậy. Nếu như bạn sử dụng chúng, bạn sẽ thiếu sót các bản vá sửa chữa sự ổn định và bảo mật quan trọng.
 • Xác định phiên bản Ubuntu của bạn bằng cách chạy lệnh command sau đây:
   ‪$ lsb_release -c
  
 • Dưới tư cách root, thêm vào các dòng sau đây vào /etc/apt/sources.list. Thay thế 'version' với phiên bản mà bạn đã tìm thấy ở trong bước trước đó:
   deb https://deb.torproject.org/torproject.org version main
   deb-src https://deb.torproject.org/torproject.org version main
  
 • Thêm vào một khoá key gpg được sử dụng để ký các gói package bằng cách chạy các lệnh command sau đây:
   ‪$ curl https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc | sudo apt-key add -
  
 • Chạy các lệnh command sau đây để cài đặt tor và kiểm tra các chữ ký của nó:
   ‪$ sudo apt-get update
   ‪$ sudo apt-get install tor deb.torproject.org-keyring