Tor phỏng đoán địa chỉ IP của nó bằng cách hỏi máy tính về tên máy chủ hostname của nó, sau đó giải quyết tên máy chủ hostname đó. Thông thường, mọi người có các mục nhập entry cũ trong file tệp tin /etc/hosts của họ trỏ đến các địa chỉ IP cũ.

If that doesn't fix it, you should use the "Address" config option to specify the IP address you want it to pick. If your computer is behind a NAT and it only has an internal IP address, see the following Support entry on dynamic IP addresses.

Đồng thời, nếu bạn có nhiều các địa chỉ, bạn có thể cũng muốn đặt "OutboundBindAddress" làm sao cho các kết nối hướng ngoại tới từ địa chỉ IP được bạn dự định sẽ trình ra cho thế giới.