Cái tên "Tor" có thể tham dẫn tới một số các bộ phận khác nhau.

Tor là một chương trình bạn có thể chạy trên máy tính của bạn để giúp giữ an toàn cho bạn trên Internet. Nó bảo vệ bạn bằng cách tung (bouncing) các giao tiếp của bạn quanh một mạng lưới được phân phối của các rơ-le chạy bởi các tình nguyện viên vòng quanh thế giới: nó ngăn chặn ai đó đang xem theo dõi kết nối Internet của bạn khỏi việc biết được rằng những trang web nào bạn truy cập, và nó ngăn chặn các trang web mà bạn truy cập khỏi việc biết được vị trí hình thể địa lý của bạn. Tập hợp các rơ-le tình nguyện này được gọi là mạng lưới Tor Network.

Cách mà hầu hết mọi người sử dụng Tor là với trình duyệt Tor Browser, mà đó là một phiên bản của Firefox sửa chữa xử lý nhiều vấn đề về riêng tư. Bạn có thể đọc thêm về Tor tại trang Thông tin về Tor.

Dự án Tor Project là một tổ chức phi lợi nhuận (từ thiện) duy trì và phát triển phần mềm Tor.