BridgeDB triển khai sáu cơ chế để phân phối các cầu Bridge: HTTPS, Moat, Email, Telegram, Các cài đặt và Đặt trước để dành riêng. Các điều hành viên cầu Bridge có thể kiểm tra rằng theo cơ chế nào mà cầu Bridge của họ đang sử dụng, trên Tìm kiếm Rơ-le. Gõ nhập vào <HASHED FINGERPRINT> của cầu Bridge vào biểu đơn và nhấp vào "Tìm kiếm".

Các điều hành viên cũng có thể lựa chọn phương pháp phân phối nào mà cầu Bridge của họ sử dụng. To change the method, modify the BridgeDistribution setting in the torrc file to one of these: https, moat, email, telegram, settings, lox, none, any. You can find a description of each distributor in the rdsys distributors documentation.

Đọc thêm về hướng dẫn các cầu Bridge sau cài đặt.