Bạn nói đúng, hầu hết trường hợp, một byte đi vào rơ-le chuyển tiếp Tor của bạn có nghĩa là một byte đi ra, và ngược lại. Nhưng có một vài trường hợp ngoại lệ:

Nếu như bạn mở DirPort, thì máy/ứng dụng khách Tor sẽ yêu cầu bạn cung cấp một bản sao của thư mục. Yêu cầu mà họ đưa ra (một HTTP GET) là khá nhỏ, và phản hồi đôi khi là khá lớn. Điều này có thể chiếm phần lớn trong sự khác biệt giữa số byte "ghi" và số byte "đọc" của bạn.

Một ngoại lệ nhỏ khác xuất hiện khi bạn hoạt động với tư cách là một nút giao ngõ ra exit node, và bạn đọc một vài byte từ kết nối ngõ ra exit connection (ví dụ: việc nhắn tin tức thời hoặc kết nối ssh) và gói nó vào toàn bộ gói cell 512 byte dành cho việc truyền tải thông qua mạng lưới Tor Network.