Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt Tor Browser, bạn có thể đặt địa chỉ proxy của bạn, cổng port, và thông tin xác thực trong phần Cài đặt Kết nối.

Nếu bạn đang sử dụng Tor theo cách khác, bạn có thể đặt thông tin proxy trong file tệp tin torrc của bạn. Hãy kiểm tra tùy chọn cấu hình HTTPSProxy trong trang thủ công. Nếu như proxy của bạn yêu cầu xác thực, hãy xem tùy chọn HTTPSProxyAuthenticator. Ví dụ với xác thực:

  HTTPSProxy 10.0.0.1:8080
  HTTPSProxyAuthenticator myusername:mypass

Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ Xác thực Cơ bản, nhưng nếu bạn cần xác thực NTLM, bạn có thể thấy bài đăng này trong kho lưu trữ là hữu dụng.

Để sử dụng một proxy SOCKS, hãy xem Socks4Proxy, Socks5Proxy, và các tuỳ chọn torrc liên quan trong trang hướng dẫn sử dụng. Việc sử dụng một proxy SOCKS 5 cùng với xác thực có thể trông giống như thế này:

  Socks5Proxy 10.0.0.1:1080
  Socks5ProxyUsername myuser
  Socks5ProxyPassword mypass

Nếu như proxy của bạn chỉ cho phép bạn kết nối với một số cổng port nhất định, hãy xem phần mục nhập entry trên các máy/ứng dụng khách Tường lửa Firewalled để biết làm thế nào để giới hạn những cổng port nào mà Tor của bạn sẽ thử truy cập tới.