در قالب کلی، به صورت زیاد نه. شبکه از اکتبر 2003 در حال اجراست، فقط تعداد انگشت شماری شکایت دریافت شده است. البته، مانند همه شبکه هایی که به حریم خصوصی گرایش دارند، عده ای که عنصر نامطلوب هم جذب آن شده اند. سیاست های خروجی تور به جداسازی نقش "تمایل به اهدا منابع به شبکه" از نقش "تمایل به سر و کار داشتن با شکایت های سو استفاده رله خروج" کمک می کنند، بنابراین ما امیدواریم که شبکه ما از تلاش های انجام شده در گذشته برای شبکه های ناشناس پایدار تر باشد.

از آنجایی که تور استفاده های خوب بسیاری نیز دارد، ما احساس می کنیم که کار خوبی در نگه داشتن تعادل انجام می دهیم.