عالی. اگر می خواهید چندین بازپخش را برای کمک به شبکه اجرا کنید، ما بسیار از این موضوع خرسندیم. اما لطفا بیشتر از چندتا روی یک شبکه اجرا نکنید از آنجایی که بخشی از هدف شبکه Tor پراکندگی و تنوع می باشد.

اگر قصد دارید بیشتر از یک بازپخش را اجرا کنید، لطفا گزینه کانفیگ "MyFamily" را در torrc هر بازپخش تنظیم کنید و تمام بازپخش هایی که (جدا شده توسط کاما) تحت کنترل شما هستند را لیست کنید:

MyFamily $fingerprint1,$fingerprint2,$fingerprint3

هر اثرانگشت یک اثرانگشت هویت دارای 40 کاراکتر می باشد (بدون فاصله).

به این شکل، کلاینت های Tor بیشتر از یک بازپخش شما را در یک تک چرخه استفاده نخواهند کرد. اگر دارای کنترل مدیریتی روی کامپیوتر ها یا شبکه هستید، حتی اگر همه آن ها در یک موقعیت جغرافیایی نیستند، بهتر است MyFamily را تنظیم کنید.