Tuyệt vời. Nếu bạn muốn chạy một vài rơ-le để đóng góp nhiều hơn cho mạng lưới, chúng tôi rất hạnh phúc với điều đó. Nhưng vui lòng không chạy nhiều hơn vài tá trên cùng một mạng lưới, vì một phần mục tiêu của mạng lưới Tor Network là sự phân tán và đa dạng.

Nếu bạn thực sự quyết định chạy nhiều hơn một rơ-le, xin hãy đặt tuỳ chọn cấu hình "MyFamily" trong torrc của mỗi rơ-le, liệt kê tất cả các rơ-le (phân cách bằng dấu phẩy) mà đang nằm dưới sự kiểm soát của bạn:

MyFamily $fingerprint1,$fingerprint2,$fingerprint3

nơi mà mỗi một dấu vết fingerprint là dấu vết fingerprint danh tính bao gồm 40 ký tự (không có khoảng trống).

Theo đó, các ứng dụng/máy khách Tor sẽ biết mà phòng tránh sử dụng nhiều hơn một trong số các rơ-le của bạn trong một mạch nối đơn. Bạn nên đặt MyFamily nếu bạn có quyền điều khiển quản trị đối với các máy tính hoặc đối với mạng lưới của họ, kể cả khi chúng không cùng nằm trên một vị trí địa lý.