Tor sẽ sử dụng lại cùng mạch nối tương tự cho các luồng TCP mới trong 10 phút, miễn là mạch nối đang hoạt động tốt. (Nếu mạch nối thất bại, Tor sẽ chuyển sang một mạch nối mới ngay lập tức.)

Nhưng hãy lưu ý rằng một luồng TCP đơn lẻ (ví dụ như một kết nối IRC dài) sẽ luôn mãi tại vị trên cùng một mạch nối. Chúng tôi không xoay các luồng riêng lẻ từ mạch nối này sang mạch nối tiếp theo. Mặt khác, một đối phương với một cái nhìn sơ bộ về mạng sẽ có nhiều cơ hội theo thời gian để liên hệ bạn được với đích đến của bạn, thay vì chỉ một cơ hội.